เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 480,000,000 บาท โดยบริษัท มีประสบการณ์ และมีทีมผู้บริหารมืออาชีพ และบุคลากรในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษา จากบริษัทชั้นนำในการพัฒนาระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้โครงการต่างๆของบริษัท มีคุณภาพ และควรค่าแก่ผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท :บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 729/157 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร : 02 683 7158

ประวัติบริษัท

จรรยาบรรณบุคลากรในองค์กร
แนวทางปฏิบัติของเจ้าของกิจการ
 • วางกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และสังคม
 • จัดหาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 • ให้อำนาจการบริหารอย่างเพียงพอแก่ผู้บริหาร ให้การจัดการมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดีที่ได้กำหนดขึ้น
 • ไม่หาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

แนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร

ต่อผู้ถือหุ้น

 • ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • ปฏิบัติหน้าที่ อย่างระมัดระวัง มีเหตุมีผล
 • ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมืออาชีพ
 • ไม่หาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อพนักงาน

 • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ในเรื่องผลตอบแทนและตำแหน่งหน้าที่
 • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ มีเหตุมีผล
 • รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อย่างมีตรรกะและเปิดใจ
 • ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
 • ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการศึกษา อบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ตามสายงาน

ต่อลูกค้า

 • ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ทั้งด้านสินค้าและบริการ
 • ให้รายละเอียดของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า อย่างถูกต้องและเพียงพอ
 • ให้ลูกค้ามีช่องทางที่สามารถร้องเรียนได้ เกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของสินค้าและบริการ
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
 • หากปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าไม่ได้ ให้แจ้งลูกค้าทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นธรรม

ต่อคู่ค้า

 • ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติในฐานะคู่ค้าที่ดี
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยความเป็นธรรม
 • ห้ามเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่จากคู่ค้า
 • ให้คู่ค้าสามารถแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ได้อย่างมีเหตุมีผล
 • หากปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ได้ ให้แจ้งคู่ค้าทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นธรรม

ต่อสังคม

 • ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร
 • กระทำการใด ๆ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคมส่วนรวม
แนวทางปฏิบัติของพนักงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อตรง เป็นธรรม และสุจริตใจ
 • ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า และใช้ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
 • แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ภายใต้สโลแกน “ชุมชนยิ้ม สังคมแห่งความสุข” เป็นแรงผลักดันให้ชาวฟิฟธ์ ทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาโครงการให้ได้มาตรฐานเปี่ยมด้วยคุณภาพ และการบริการที่พึงพอใจ จึงเป็นนโยบายหลักของ คณะกรรมการบริษัท ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในทุกโครงการของกลุ่มบริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์

รศ.มานพ พงศทัต
(ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
นักผังเมือง/สถาปนิก/ครูและผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์
มากกว่า 40 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ.วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้
นายประโยชน์ สุขศรีการ
(ประธานกรรมการบริหาร)
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากประสบการณ์
ประธานกรรมการบริหาร
บจก. ดิ อินฟินิท ดีเวลลอปเมนท์
บจก. นิวสเคป ดีเวลลอปเมนท์
-โครงการ ฟิฟธ์ เอเวนิว มีโชค-เชียงใหม่
บจก. พานทอง วิลเลจ
-โครงการ ทรัพย์รุ่งเรือง ชิตี้ อมตะ-พานทอง
บจก. ชีวิล ดีเวลลอปเมนท์
-โครงการทรัพท์รุ่งเรือง ซิตี้ บางปู
นายบุญชัย มหาทรัพย์สิริ
(กรรมการผู้จัดการ)
นักธุรกิจหนุ่มอสังหาริมทรัพย์แนวคิดใหม่
กรรมการผู้จัดการ
บจก. บิลเลี่ยน ฮอสพิแทลลิที
-โครงการ บิลเลี่ยน คอมเมอร์เชียล โฮม ประชาอุทิศ
-โครงการ ฟิฟธ์ คอนโด เชียงใหม่
บจก. นิวสแคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
-โครงการ ฟิฟธ์ เอเวนิว มีโชค-เชียงใหม่
นายธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล
(กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ)
นักการเงินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พนักงานฝ่ายส่งเสริมบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเคหะ
บงล. นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
บงล. ไอทีเอฟ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
บงล. เอเสค จำกัด
ผู้จัดการเฉพาะกิจ และอนุกรรมการ
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
บจก. ภูผาธารา
รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. สัมมากร
กรรมการผู้จัดการ
บจก. โอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้
อุปนายก
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
อาจารย์พิเศษ
RE-CU จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
GMI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย
(กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)
นักบัญชีเชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอร์ จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
บริษัทฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
นายณัฐวุฒิ วิทยานนท์
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
นักการเงินบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
Assistant Vice President, Business Development, Housing Department
Citi Bank (Thailand)
Executive Vice President, Consumer service group, Housing loan
Nithipat Capital Public Company Limited
ผู้ตรวจการ และคณะกรรมการ
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
Asset Management Manager
Bangkok GE Capital PCL.
Vice President, Project Development
Three Dolphin Company Limited (Trisara Phuket)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เจ้าของกิจการ)
บริษัทสมใจ ค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด
นายกุดั่น สุขุมานนท์
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
นักกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุน
ทนายความ
บริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากัด
ทนายความอาวุโส
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)